dimecres, 28 de maig del 2014

EL RECTOR DE LES PILES RECLAMA DINERS ALS JURATS DE FIGUEROLA

1592, juny, 2, dimarts

Les Piles. Foto del Fons Salvany. Any 1923.
Escrit de mà de Joan Valls, clergue, notari públic d'Igualada. A la cúria de Joan Puig, prevere, rector i degà de la vila i deganat d'Igualada pel bisbe de Vic, Pere Jaime. 

Bernat Santgenís, prevere i rector de les Piles, i beneficiat del benefici de Santa Maria, de Guimons, contra els jurats de Figuerola.

"Citam y amonestam p(er) latrina canònica y darrera monició als devall scrits que dins deu dies primers vinents y següents paguen realment y de fet al dit instant en dit nom la quantitat devall scrita, la qual deuen mijençent contrarte p(er) les causes y rahons en aquell contengudes, o dins lo dit termini ab lo dit instant amigablement se convingan p(er) posar rahons justes si aquelles hauran p(er)què a a solutió de dita quantitat tenguts no sien en altra manera, passat lo dit termini los posam en sentèntia de ver ab los pnts. scrits".

Els citats són els jurats de Figuerola per un pretès deute de 4 lliure 16 sous, salvat el dret de compte, que vénen de tres pensions "cessades a pagar" d'un censal de preu 36 lliures, pensió 36 sous, que fan al benefici. 

Edigi Torner, prevere i vicari de Figuerola i Guimons, sufragànies de Santa Coloma, passà la citatòria el 7 de juny. E 15 de juny, comparegué davant el degà, en Joan BAiries, àlies poch, retorcedor de llana d'Igualada, procurador del rector Bernat Santgenís. Torner "demane, supplique y requer a V:M: (el degà) sia servit a manar, compellir y forsar assí an en Pere Torner, altre dels jurats del lloch de Figuerola" de Santes Creus. 

Figuerola. Foto del Fons Salvany. Any 1023.
El jurat Pere Trorner respongué "que (ni) ell en lo dit nom ni la universitat de dit lloch de Figuerola no pretenen que deguen ninguna cosa al dit mo. Santgenís del que demane, ni may tal cosa se li és pagada, y així per més justificació se adereix ell dit Torner en lo dit nom que sempre y quant lo dit mossèn Bernat Santgenís mostrerà y dedhuirà pactes publichs y autèntichs que se li degue lo que pretén q(ue) ells estan promptes y aparellats en fer tot allò q(ue) sia justícia". Mentre Santgenís no aporti proves, demanen que sigui posat en silenci "y si pretén altrament recorreran a maior y a quide dret poran".

Escoltant les parts, el degà dóna deu dies per presentar al·legats que creguin oportuns. No consta la continuació del procés i, per tant, la resolució. 


Revista La Segarra. Any XXIV. Núm 270. Feber 2002. Santa Coloma de Queralt.