dimarts, 23 de juny del 2015

L’ANY 1900 AL MUNICIPI DE LES PILES. FAMÍLIES I GENEALOGIES.


Aquest any el municipi espilenc comptava amb 476 habitants repartits pels diferents pobles que formen el seu terme. A més del seu cap municipal, les Piles, hi ha els agregats de Biure, Guimons, Sant Gallard i Figuerola.

A través del registre civil (RC) de les Piles, seguirem el moviment demogràfic d’aquest any. L’any 1876 es comencen a registrar els naixements, les defuncions i les unions matrimonials al nostre municipi. A més de registrar el dia, (i l’hora en el cas dels naixements i les defuncions) es fa constar el nom dels pares (i també dels avis en el cas dels naixements), també figura l’estat civil en les defuncions (casat C), (solter/ra S), (vidu/vda. V) i el nom del cònjuge del difunt, sovint també consta el nom i el nombre de fills que té o ha tingut el difunt/ta, (un exemple: 5 fills, 2 de vius, Francisco i Carmen), o també fer constar que no ha tingut cap fill. En el cas dels vidus/vídues (i això passa en les defuncions i casaments), a vegades, es fa constar el nom del primer espòs/esposa i el nom i nombre dels descendents.
Col.legi de les Piles dels anys trenta.
Representants de diferents famílies de Biure, Guimons i les Piles.

En els casaments, també figura l’edat dels contraients i el mateix passa en el cas de les defuncions. Una altra dada a destacar és l’orígen geogràfic de les famílies dels difunts i dels contraients matrimonials. Un altre apunt és l’anotació de la causa de la mort.

Passem ara a anomenar tots els que van néixer i morir i es van casar a les Piles el 1900.


Naixements de les Piles:

 • Maria Civit Clarasó  (20-01 )
 • Antonio Pallice Meda (8-02)
 • Benito Briansó Camins  (26-04 )
 • Francisca Vallbona Mas (24-11)
 • Teresa Puiggener Boria (28-10)                             

Va ser trobat un nen a la porta d’una casa, que li van posar de nom Amadeu. 12-05


Naixements de Biure:

 • Amadeo Santacana Comte (9-05)
 • Jaime Miret Saperas (3-07)
 • Martina Malet Inglés (15-10)


Naixements de Guimons:
 • Juan Abelló Miret (5-04)
 • Rosa Masip Inglés (24-09)

Defuncions de les Piles:
 • Soledad Moys Prous_ 27-01_ 4 mesos_  Sta. Coloma Q._Bronquitis capilar. 
 • José Cadens Roset_ 3-02_  C_   53 a._ les Piles_ afecció cardíaca. 
 • Magdalena Briansó Segura_ 12-02_ V_ 81a._ les Piles _s'ignora.                                                     
 • José Camins Rosich_  18-08_ 8 mesos_  les Piles_ disenteria.                                                                                               
 • Salvador Palau Tarragó_ 18-08_  C _  80 a. _ Figuerola_ vessament cerebral.                                                                                                    
 • Juan Recasens Prous_ 1-10_  C_  57 a._  les Piles_  disenteria.                                                                                                      


Defuncions de Biure:
     
 • José Casellas Magre_ 2- 03  _ C _ 57 a._ Biure_ grip.                                                                                                   
 • Paula Junqué Masip_ 27-09_ S_ 16 a._  Biure_ tuberculosi.                                                                                                         
Defuncions de Guimons:  

 • José Civit Folch_ 18-02_  C_ 88 a._ Guimons_ congestio cerebral.                                                                                                            

Defuncions de Figuerola:       

Un nen que no li posaren nom (degué morir en néixer) de la familia Palau.                                            

Casaments de les Piles:  

 • 3-02
Jaime Castellví  Vila_ V_ 23 a. Vandellós.                    
Francisca Malet Prous_ 25 a._ les Piles.

 • 17-02
Magín Solé Inglés_ 29 a. _ Bellprat.                  
Maria Balcells Masip_ 25 a._ les Piles.

 • 24-02
Juan Navarro Vallés_ 29 a. _ la Tallada.
Maria Puiggene Cadens_ 18 a._ les Piles.

 • 15-12  
Juan Marimón Gomà_ 22 a._ Sta. Coloma Q.        
Rosalia Puiggene Cendra_ 22 a._ les Piles.

 • 15-12
José Costa Bergues_ 25 a.­_ St. Pere dels Arquells.
Veneranda Puiggene Cendra_ 18 a. _les Piles.


Casaments de Biure:    

 • 3-02      
Francisco Vila Miret_35 a._ V_ Vallverd de Q.   
Antonia Casellas Santacana_ 28 a._  Biure.

 • 8-05
Ramon Güell Figuerola_ 24 a._ Barberà.      
Casilda Compte Briansó_22 a._ Biure.


Casaments de St. Gallard:     

 • 17-02
Juan Claramun Vidal_ 37 a. Bellprat.           
Maria Tarragó Palau_ 22 a._ St. Gallard.


Bé, ara un cop exposats els tres llistats de naixements, defuncions i casaments, si els sumem, ens donen un total de 36 persones, que porten diferents cognoms.

Ara els col·locarem tots (paterns i materns) per ordre alfabètic i entre parèntesi la freqüència de cadascun.

 • Abelló
 • Balcells (2), Bergues, Boria, Briansó (3)
 • Cadens (2), Camins (2), Casellas (2), Castellví, Civit (2), Cendra (2), Claramun, Clarasó, Compte, Comte, Costa
 • Figuerola,Folch
 • Gomá, Güell
 • Inglés (3)
 • Junqué
 • Magre, Malet (2), Marimón, Mas, Masip (3), Meda, Miret (3), Moys,
 • Navarro
 • Palau (3), Pallice, Prous (3), Puiggene (3), Puiggener,
 • Recasens, Roset, Rosich,
 • Saperas, Santacana (2), Segura, Solé,
 • Tarragó (2)
 • Vallbona, Vallés, Vidal, Vila (2)

Nota: Els cognoms (Comte, Compte) i (Puiggene, Puiggener) són els mateixos, però escrits amb grafies diferents.


Ara, al darrere d’aquestes 36 persones que hem vist, el (RC) ens permet la possibilitat de seguir el rastre de la seva ascendència o descendència de qualsevol de les famílies anomenades.

I per tal d’explicar-ho de forma ben entenedora, agafarem el primer cognom, tot i seguint l’ordre alfabètic. Per tant, comencem amb el nom de família Abelló.

Parlem doncs, de Juan Abelló Miret, que com hem comentat més amunt, va néixer a Guimons el dia 5 de març del 1900.

Els seus pares eren el Francisco Abelló Fonte de Guimons i la Maria Miret Recasens de Biure.

Els seus avis eren el Ramon Abelló Mota de Guimons i la Tecla Fonte Nicasi de Guimerà.

A través del (RC), descobrim que el Juan era el més petit de sis germans, que de major a menor eren el Francisco, el Ramon, la Maria Rosa, la Martina i la Ramona . De tots aquests germans, ens consta, evidentment, la seva data de naixement, la dels seus casaments i de la seva descendència.

També podem saber, a través del (RC), que el pare del Juan, Francisco Abelló Fonte havia nascut a Guimons l’any 1854 i que havia mort al mateix poble l’11 d’agost de 1927.

I encara podríem saber moltes més dades d’aquesta família. De l’avi del Juan, per exemple, sabem que va néixer a Guimons l’any 1828 i que també va morir a Guimons el 7 d’octubre de 1894.
Fins ara ens hem endinsat en el passat familiar de la família Abelló, concretament d’un dels seus membres, el Juan, però si volguéssim saber més de la seva vida (si es va casar, si va tenir descendència, quan va morir, etc.), el (RC) no ens en diu res.  

En sabem alguna cosa més perquè hem hagut de recórrer al registre parroquial de la Mare de Déu del Roser de Guimons i allí, en unes llistes de Compliment Pasqual, hem trobat el Joan (aquí amb el nom en català) els anys 1912, 1913 i 1915. A partir d’aquest últim any ja no en sabem res més d’ell.

Bé, després d’aquest repàs genealògic d’aquesta família, segur que veiem amb més claredat totes les possibilitats que ens ofereix el (RC).

Una altra cosa que podríem fer seria agrupar tots els pares registrats de les 36 persones de què hem parlat al començament. Ho farem per ordre alfabètic i, a més, en direm la procedència geogràfica.

 • Francisco Abelló Fonte_ Guimons
 • Magín Balcells_ les Piles
 • Concepción Boria Briansó_ les Piles
 • Teresa Briansó_ les Piles
 • Martín Briansó _ no consta
 • Luís Briansó Gene_ les Piles
 • Francisca Cadens_ les Piles
 • Celestina Camins Gene_ les Piles
 • José Camins Jané_ les Piles
 • José Casellas Magre_ Biure
 • Magín Casellas Magre_ la Tallada
 • José Castellví _ la Canonja
 • Magdalena Cendra Ventosa_ Selma
 • José Civit_ Blancafort
 • José Civit Ramon_ les Piles
 • Juan Claramun_ Bellprat
 • Teresa Clarasó Ametllé_ les Piles
 • Sebastian Compte Codina_ Biure
 • Antonia Comte Masó_ Biure
 • Raimunda Figuerola_ el Pla
 • Maria Folch_ Pontils
 • Maria Goma_ Santa Coloma de Queralt
 • Pablo Güell _ el Pla
 • Antonia Ingles_ Argençola
 • Serafina Ingles Capestany_ Vallespinosa
 • Josefa Ingles Puigigol­_ Savallà
 • José Junqué Angles_ Santa  Perpètua
 • Salvador Malet_ Guimons
 • Jaime Malet Alemany_ Biure
 • Rosa Magre_ la Tallada
 • José Marimon Malet_ Santa Coloma de Queralt
 • Antonia Mas Trilla_ Aguiló
 • Marina Masip_ Biure
 • Francisca Masip Farré_ Montagut
 • Antonio Masip Puig_ Santa Perpètua
 • Rosalia Meda Naya_ no consta
 • Macdalena Miret_ Vallverd de Queralt
 • Maria Miret Recasens_ Biure
 • Ramon Miret Recasens_ Biure
 • Antonio Moys_ Sarral
 • José Navarro_ la Tallada
 • José Palau_ no consta
 • Maria Palau_ Figuerola
 • Luís Pallice Bigas_ Solsona
 • Carmen Prous_ no consta
 • Maria Prous­_ les Piles
 • Rosa Prous_ les Piles
 • José Puiggene_ les Piles
 • Jaime Puiggene Casas_ les Piles
 • Armengol Puiggene Saperas_ les Piles
 • Miguel Ramon Comte_ les Piles
 • José Recasens Gomá_ les Piles
 • Magdalena Rosich Tomás_ Bellprat
 • Remedio Saperas Rius_ Juncosa
 • Juan Santacana Duch_ Llorac
 • Maria Santacana Iglesias_ les Piles
 • Magdalena Segura_ no consta
 • José Solé_ Bellprat
 • José Tarragó_ Sant Gallard
 • Teresa Tarragó_ no consta
 • José Vallbona Bilanoba_ les Piles
 • Madalena Vallbona Bilanoba_ les Piles
 • Maria Vallés_ Santa Perpètua
 • Rosa Vidal_ Bellprat
 • Juan Vila_ Vallverd de Queralt
 • Teresa Vila_ la Canonja


Bé, després d’ordenar totes aquestes persones per ordre alfabètic i saber-ne la procedència geogràfica, hauríem d’aparellar un altre cop els matrimonis, que ara apareixen esgarriats, aquí i allà. Però avui això no ho farem.

El mateix procediment que hem fet servir per als pares dels nou-nats, el podríem fer servir també per als avis dels nou-nats, però avui tampoc ho farem.

Avui hem volgut parlar una mica de demografia i de genealogia. Hem volgut treure la pols del (RC). Hem volgut fer memòria de més de 100 persones i haguéssim pogut parlar d’un bon grapat més, però penseu que només hem extret alguns retalls de la seva biografia personal, … del seu matrimoni, del seu primer fill, de la seva mort,… en fi, de tot un món que podem anar descobrint.

Josep Ballabriga ClarasóUn apunt final: A l’hora de transcriure totes les dades del registre civil, que surten en aquest article, he volgut ser el màxim de fidel amb les anotacions del secretari, però no sempre és fàcil. Per una banda he respectat els noms en castellà (si en veieu alguns en català és perquè s’escriuen igual que en castellà), que és tal com figuren al registre i com era obligatori de fer-ho. Un altre problema el trobem quan hem de transcriure  un cognom que al mateix registre figura escrit de forma diferent. Per exemple, Anglés/ Inglés o Gené/Jané. També hem trobat escrit Bilanoba i Moys, quan el més habitual és trobar Vilanova i Moix. Un altre tema és els dels accents. Així podem trobar un Goma, Gomà i Gomar, o un Sole, Solé i Soler.