dimecres, 23 de maig del 2018

DOS-CENTS ANYS DE VIDA FAMILIAR A LES PILES. ENTRE EL 1700 I EL 1900

Pels volts del 1700 a les Piles hi vivien unes dinou famílies, almenys  això és el que anota el rector del poble en una llista que comptabilitza a tots els veïns  que havien “complert”. Complir volia dir haver confessat i combregat pels volts de Pasqua, per això també en dèien el Compliment Pasqual. Un cop l’any, doncs, els rectors feien una llista de confessants i/o combregants, hi ho assenyalaven amb una creu al costat del “complidor”. 

El Compliment Pasqual que us exposarem tot seguit és de l’any 1696, però el rector modificà desprès la xifra i la convertí en 1699. Tot seguit, doncs, us passo la relació de famílies de les Piles seguint l’orde alfabètic dels cognoms.

El rector del poble comença sempre per Casa de …, i desprès torna a repetir el nom i cognom del cap de casa i a continuació anota la resta dels membres familiars, nosaltres ens saltarem el primer  preàmbul.

Cases de les Piles.

Joan Balcel, sa muller Catarina i els fills Antoni i Coloma.
Joan Borras, el fill Ramon i sa muller Maria.
Isidro Brianso i la seva dona Magina.
Jaume Conte, la muller Maria i el fill Ramon.
Francesch Genoves i Francesca la muller. i els fills Francesh, Jaume i Madalena.
Isidro Huguet i sa muller Ignes, el fill Andreu i sa muller Madrona.
Joseph Jover  i la seva dona Francescha.
Joan Jover i la seva dona Coloma, i la mare Maria.
Joseph Portella i la muller Eugenia.
Joseph Piche i Jheronima la muller.
Antoni Prous i la muller Maria Ignes, i el fill Francischo. 
Joan Riba, Jaume Cabesa i la muller Madalena.
Joan Rodes i la seva dona Taresa.
Joan Talavera i la seva dona Madalena, i els fills Joan, Anna Maria, Joseph i Diego.
Francischo Vallbona i els fills Joseph i Coloma.
Magi Vallbona i la muller Magina, i el fill Manuel.
March Vallbona i la seva dona Sisilia, i el fill Antoni amb sa muller Maria.
Ramon Vallbona i Margarida sa muller, el gendre en Jaume i sa muller Francescha.
Ramon i Raimunda (no posa els cognoms) que viuen a “lo Castell”. (potser n’eren masovers).

Al final de la llista el rector compta un total de seixanta combregants. Cal advertir que en aquest llistat no hi ha la totalitat del poble, doncs hi falten els menors de set anys, i els que eren absents en aquell moment. També cal dir, que si algú no hagués rebut els sagraments de la confessió i la comunió, el rector hagués anotat “no ha complert”, com  trobem en alguna ocasió).  
 
Ara farem un salt d’uns cent anys en el temps i us passarem la relació dels  “Combregants de la Parroquia de les Piles y Casas de Turlanda” de l’any 1790.
Igual que la llista anterior, també seguirem l’orde alfabètic dels cognoms de cada casa.
En aquest llistat de famílies no queda gaire clara la filiació entre els membres familiars, doncs no s’explica  la relació de parentiu que hi ha entre uns i altres. 
      
Cases de les Piles a finals del segle XVIII.

Pere Balcell, Miquel, Anna Maria Balcell vda., Antonia donzella, Marc I Magi.
Anton Borras i Antonia.
Joseph Brianso major, Joseph menor, Jaume i Ramon fadrins, Rosa donzella, Maria i Ramon fadrí.
Juan Brianso, Magdalena i Maria donz.
Juan Brianso i Josepha.
Pau Brianso, Francischa i Magi.
Ramon Cadens, Juan, Dominga, Isabel i Maria donz. Casa Barrete.
Lo rector, Magi Civit, Francescha Civit Badias i Antonia Recasens. Casa la Rectoria.
Esteve Conte, Maria i Magdalena donz.
Joseph Gener i Manuela.
Salvado Gual, Anton i Antonia.
Ramon Huguet, Anton i Maria. Moso i mosa.
Pere Jover vdo., Jaume, Pau, Marti, Ramon i Rosa.
Joseph Malet, Ramon, Geroni i Maria. Casa Castell masovers.
Isabel Marimon vda., Miquel Camins i Antonia Marimon.
Ramon Prous major, Ramon menor, Magi i Joan fads. i Taresa. Pastor i criada. Casa Prous de la Plasa.
Ramon Prous i Josepha.
Francischo Prous, Joseph, Francescha, Maria, Raymunda i Rosa donzs., i Ramon. Casa Prous Ramon.
Juan Puiggener, Francischo, Paula, Maria, i Isabel.
Ramon Puiggener i Maria. 
Miquel Ramon, Pere, Pere i Juan fads., Antonia I Teresa donzs. Casa Taixidor.
Llorens Recasens, Isidro, Maria donz. i Antonia. Casa Marquet.
Marti Recasens, Gabriel, Antonia Recasens vda. i Francischa.
Macia Sole, Joseph Recasens fad. i Maria Recasens donz.
Gabriel Talavera i Coloma.
Joseph Vallbona, Josepha, Anton, Magina i Rosa donz.. Casa Maginet.
Sebastia Vilanova i Josepha Vilanova i Badias. Casa Biel, masovers.

Bé, després de contrastar els dos compliments pasquals, ens adonem que hi ha una significativa diferència entre el nombre de famílies i per tant també en el nombre de “complidors” en cent anys. Si el 1700 habitaven les Piles unes dinou famílies, i havien complert seixanta persones, el 1800 n’eren vint-i-set les famílies i cent-vuit els que havien combregat.

Ah!, de les cases de Turlanda només va venir a fer el compliment pasqual, el Juan Moncosi, fadrí.  
Aquest any elrector del poble, cita algunes cases pel renom, algunes surten citades per primer cop, com Casa Barrete i Casa Maginet, d’altres com Casa Taixidor, Casa Marquet i Casa Biel ja són anomenades així en anys anteriors.

Les famílies de les Piles l’any 1900.
Bé, fins ara hem fet servir les llistes de Compliment Pasqual per saber el nombre de famílies que vivíen al poble; així mateix , també hem pogut veure l’evolució dels cognoms al llarg del temps. Alguns són força freqüents el 1696 com els Vallbona i d’altres ho són el 1790 com els Briansó. En canvi n’hi ha alguns que en sec desapareixen i ja no en sabem res més.
Des de l’últim quart del segle XIX, que els registres civils de cada municipi són una font imprescindible per cercar qualsevol família o genealogia que hagi tingut alguna vinculació amb algun dels pobles que formen l’actual municipi de les Piles. Des de l’any 1876, doncs, es van recollint moltíssimes dades  de cada persona que ha nascut, s’ha casat i ha mort al terme espilenc. A manera d’exemple direm, que quan naixia un infant es feia constar el dia i l’hora del seu naixement i el nom i cognoms dels pares i dels avis respectius. També se’ns diun la procedència geogràfica i l’estat civil de cadascú.
Pel que fa al registre parroquial de les Piles, només s’ha conservat el de naixements que abasta de 1867 a 1915.
Basant-nos en aquests llibres civils i parroquial, farem un llistat per orde alfabètic dels cognoms que hi havia al poble el 1900. Així mateix, també farem constar el nom o renom de cada casa, sempre que el coneguem, és clar. Som-hi doncs.

BALCELLS. Hi havia quatre  famílies amb aquest cognom que estaven emparentades. Ca la VÍUDA la més antiga, cal RIÓN cal TABERNER i ca la MARCELINA, que també n’havien dit cal ROSO.

BONELL. En principi era una única família, després  al casar-se dos germans en formaren dues: cal CALVET i ca la MARGARIDA.

BRIANSÓ. Hi havia tres famílies que portaven aquest cognom: cal TÒFOL, cal FUSTER i cal BOLA.

BORIA. Aquest cognom  procedent de Pallerols va substituir a una familia del poble que es dèia Briansó. El renom de la casa és cal FUSTER, doncs es dedicaven a aquest ofici.

CADENS. Hi havia tres case amb aquest nom de família: cal BARRATER que era la casa mare, ca l’ANTÒNIA i ca la LOLA.

CAMINS. Hi havia hagut dues famílies que portaven aquest cognom, possiblement estaven emparentades. El nom de la casa és cal MAS o cal MASET.

CIVIT. Almenys dues famílies portaven aquest cognom: cal BORRELL i CA l’ISABEL.

CLARASÓ. Cal BIEL era la família que portava aquest cognom. Eren masovers de cal Domenjó de Santa Coloma.

COMPTE. Ja fa segles que aquesta família manté aquest cognom. A la casa n’hi diem cal COMPTESSO.

FARRÉ. Hi havia una casa amb aquest nom de família, però en desconec l’ubicació i el renom.

GENER. A aquesta família n’hi dèien cal JANILLO. Aquest cognom el trobem escrit de diverses formes Janer, Giner, Giné o Jané.

GRAELLS. Aquesta família era anomenada amb diversos renoms: cal PALETA, doncs ejercien aquesta professió, cal COSTA i cal PAPET.

LLOPART. D’aquesta casa n’havien dit cal SELVET i ara en diuen ca la CONSUELO.

MALET. Dues famílies portaven aquest cognom: cal MALET a la Plaça de Dalt i cal VADOR al carrer Major; aquests últims procedents de Guimons.

MARIMÓN. Ara en diem ca la VICTÒRIA, però també n’haviem dit cal JOAN DE L’OLI, doncs eren oliaires.

MIQUEL. Eren els de cal MIQUELITO. 

NAVARRO. N’havien dit cal MAGDALENO, ara és ca la Crescència.

PALAU. Aquesta família descendia de Figuerola. No confonguem aquesta família amb cal PALAU procedents de l’Espluga de Francolí i mossos de cal Joan de l’Oli, per això també els dèien cal MOSSO. Aquesta segona família va arribar a les Piles pels volts de 1918.

PROUS. Hi havia dues famílies que portaven aquest cognom, que estaven emparentades. Cal PROUS al Carrer Major i el CASTELL al carrer de Dalt.

PUIGGENER. Dues cases del poble porten aquest nom de família: cal JOANO i ca la CRESCÈNCIA.

RAMON. Tres famílies  portaven aquest cognom: cal TEIXIDOR la més antiga, cal COLOMO i cal GILI.

RECASENS. Dues eren les famílies que portaven aquest cognom: cal PIQUER i cal MARQUET.

SEGURA. Cognom procedent de la Pobla de Carivenys. El Domingo Segura es casà amb una povilla de cal HUGUET la qual va ser l’ última descendent d’aquesta família que portà aquest cognom.

TALAVERA. Moltes generacions han portat aquest cognom. De la casa en dèiem cal MAGINO o ca la MAGINA.

VALLBONA. Dues famílies portaven aquest cognom: cal MAGINET i ca la CONSUELO.

VALLÉS.Eren procedents de Pallerols i se’ls anomena cal ROMÀ, del nom propi Romàn.

VIVES. D’aquesta família en dèien cal DIOSO.

Hem d’advertir que mollts renoms de les cases del poble, els hem citat tal i com les coneixem actualment, però en realitat desconeixem com eren anomenades el 1900.
Abans d’acabar aquesta relació de cases hem d’esmentar la RECTORIA o ABADIA que lògicament estava habitada almenys pel rector i la majordoma.També vivia al poble el mestre de cognom PUIGBONET, i el secretari de l’ajuntament de cognom SAGRERA, tots dos acompanyats de les seve respectives famílies, és clar. A la “Casilla el Coll”, tot i ser parròquia de Biure, els seus estadants, els PRADES, es venien a batejar a les Piles. Eren “peones camineros”. 

També trobem els TORRES  que feien de pastors i els VERGE que feien de paletes. D’altres com els VENCESLAO  i els VIDIELLA  feien de jornalers. No sabem on vivien, alguns potser vivien  al Mas d’en Bou, o potser eren moliners  al Molí del Prous.

Encara tenim reservats més renoms de cases de les Piles, però només us en cito de passada  alguns, doncs n’hi ha que són força més moderns, d’altres que no en coneixem el cognom, i encara d’altres que desconeixem  l’ubicació de les respectives cases. Tenim cal MELITÓN, cal MIRET, ca l’ENCARNACIÓN o cal EDUARDO, cal TRUITES, cal TRESO…

Espilencs a Sant Magí cap el 1946
Espilencs a Sant Magí cap el 1946,  
clicant la imatge descobrireu les relacions familiars i els noms de les cases dels espilencs de la imatge


Josep Ballabriga Clarasó


Nota. Les Piles al cens del 1718 comptava amb 74 habitants. Cap el 1760 tenia uns 100 habitants. En el cens de Floridablanca del 1787 ens consta que hi havia uns 114 habitants al poble.A principis del segle XIX, el 1804-05 els combregants són 140, distribuïts en 40 cases. I el 1900, quant habitants hi havia?. Jo calculo que hi devia haver entre 45 i 50 cases amb un total d’uns 225 a 230 veïns. Aquest any el municipi espilenc comptava amb 476 habitants.

1 comentari: